0

Privacy Policy

Privacybeleid

Om informatie te ontvangen over uw Persoonsgegevens, de doeleinden en de partijen waarmee de Gegevens worden gedeeld, kunt u contact opnemen met de Eigenaar.

Eigenaar en gegevensbeheerder

BLOX GAME LLC 30 N Gould St Ste R Sheridan, WY 82801 EIN 93-4815808

Soorten verzamelde gegevens

De eigenaar verstrekt geen lijst met de verzamelde typen Persoonsgegevens.

Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens vindt u in de speciale secties van dit privacybeleid of in specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt, of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en het niet verstrekken van deze Gegevens kan het voor deze Website onmogelijk maken om zijn diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze website of door de eigenaren van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, dient het doel van het leveren van de door de gebruiker vereiste dienst, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven. en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Website worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

Wijze van verwerking

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, waarbij organisatorische procedures en modi worden gevolgd die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde partijen). eventuele technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerker. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder bepaalde wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij zich hoeft te verlaten op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat bij de Eigenaar berust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde partij worden nagestreefd.

In ieder geval helpt de Eigenaar graag mee om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, dan wel een vereiste die noodzakelijk is om een ​​contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kan de overdracht van gegevens gepaard gaan met de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats waar dergelijke overgedragen gegevens worden verwerkt, kunnen gebruikers het gedeelte raadplegen met details over de verwerking van persoonlijke gegevens.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen. door de Eigenaar om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit na het verstrijken van de bewaartermijn niet worden afgedwongen.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

In het bijzonder hebben Gebruikers het recht om het volgende te doen, voor zover toegestaan ​​door de wet:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken.  Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens.  Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer details vindt u in het speciale gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens.  Gebruikers hebben het recht om te vernemen of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en zoek naar rectificatie.  Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Beperk de verwerking van hun gegevens.  Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan voor het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins verwijderen.  Gebruikers hebben het recht om van de Eigenaar het wissen van hun Gegevens te verkrijgen.
 • Ontvang hun gegevens en laat deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, deze ongehinderd naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden.
 • Een klacht indienen.  Gebruikers hebben het recht om een ​​claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat berust bij de Eigenaar of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie. het bezwaar rechtvaardigen.

Gebruikers moeten weten dat, als hun Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden worden verwerkt, zij op elk moment kosteloos en zonder enige rechtvaardiging bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Wanneer de Gebruiker bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden de Persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt. Om erachter te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Alle verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo snel mogelijk en altijd binnen een maand worden beantwoord, waarbij Gebruikers de door de wet vereiste informatie worden verstrekt. Elke rectificatie of verwijdering van Persoonsgegevens of beperking van de verwerking zal door de Eigenaar worden meegedeeld aan elke ontvanger, indien van toepassing, aan wie de Persoonsgegevens zijn bekendgemaakt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. Op verzoek van de Gebruikers zal de Eigenaar hen informeren over deze ontvangers.

Deze Website maakt gebruik van Trackers. Voor meer informatie kan de Gebruiker het  Cookiebeleid raadplegen .

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de Eigenaar in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze Website of de gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar mogelijk verplicht is om op verzoek van overheidsinstanties persoonsgegevens openbaar te maken.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Website de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze website en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze website registreren (systeemlogboeken) of voor dit doel andere persoonlijke gegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen op elk moment bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe “Do Not Track”-verzoeken worden afgehandeld

Deze website ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.
Om te bepalen of de diensten van derden die zij gebruiken de “Do Not Track”-verzoeken honoreren, kunt u hun privacybeleid lezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die beschikbaar zijn voor de eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, waarbij u de datum van de laatste wijziging onderaan vermeldt.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar, indien nodig, nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen.

Informatie voor Californische consumenten

Dit deel van het document integreert met en vormt een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt verstrekt door het bedrijf dat deze website beheert en, indien van toepassing, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van dit gedeelte waarnaar wordt verwezen gezamenlijk te omschrijven als “wij”, “ons”, “onze”).

De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle gebruikers (naar gebruikers wordt hieronder eenvoudigweg verwezen als “u”, “uw”, “uw”), die consumenten zijn die woonachtig zijn in de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, volgens de “ California Consumer Privacy Act van 2018 ” (de “CCPA”), zoals bijgewerkt door de “California Privacy Rights Act” (de “CPRA”) en daaropvolgende regelgeving. Voor dergelijke consumenten vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit deel van het document wordt de term ‘persoonlijke informatie’ gebruikt zoals gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act (CCPA/CPRA).

Kennisgeving bij afhaling

Categorieën van persoonlijke informatie die wordt verzameld, gebruikt, verkocht of gedeeld

In dit gedeelte vatten we de categorieën persoonlijke gegevens samen die we hebben verzameld, gebruikt, verkocht of gedeeld, en de doeleinden daarvan. U kunt meer over deze activiteiten lezen in het gedeelte getiteld “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” in dit document.

Informatie die we verzamelen: de categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen

We hebben de volgende categorieën persoonlijke informatie over u verzameld: .

Wij verzamelen geen gevoelige persoonlijke informatie.

We zullen geen aanvullende categorieën persoonlijke informatie verzamelen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de operationele werking van deze website en de functies ervan mogelijk te maken (“zakelijke doeleinden”). In dergelijke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verwerkt op een manier die noodzakelijk is en evenredig is aan het zakelijke doel waarvoor deze zijn verzameld, en strikt binnen de grenzen van compatibele operationele doeleinden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook om andere redenen gebruiken, zoals voor commerciële doeleinden (zoals aangegeven in de sectie “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens” in dit document), evenals om te voldoen aan de wet en om onze rechten te verdedigen voor de rechter. bevoegde autoriteiten waar onze rechten en belangen worden bedreigd of wij daadwerkelijk schade lijden.

We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken voor onverwachte doeleinden, of voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de oorspronkelijk bekendgemaakte doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Tenzij anders vermeld in het gedeelte ‘Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens’, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Hoe we informatie verzamelen: wat zijn de bronnen van de persoonlijke informatie die we verzamelen?

Wij verzamelen de bovengenoemde categorieën persoonlijke informatie, direct of indirect, van u wanneer u deze website gebruikt.

U verstrekt bijvoorbeeld rechtstreeks uw persoonlijke gegevens wanneer u verzoeken indient via formulieren op deze website. U verstrekt ook indirect persoonlijke informatie wanneer u door deze website navigeert, omdat persoonlijke informatie over u automatisch wordt waargenomen en verzameld.

Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen: openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden voor een zakelijk doel

Wij maken uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden. Voor onze doeleinden betekent het woord “derde partij” “een persoon die niet een van de volgende personen is: een dienstverlener of een aannemer, zoals gedefinieerd door de CCPA.

Geen verkoop van uw persoonlijke gegevens

Wij verkopen of delen uw persoonlijke gegevens niet. Mochten wij daartoe besluiten, dan zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en u het recht verlenen om u af te melden voor een dergelijke verkoop.

Uw privacyrechten onder de California Consumer Privacy Act en hoe u deze kunt uitoefenen

Het recht op toegang tot persoonlijke informatie: het recht op kennis en overdraagbaarheid

U heeft het recht om te verzoeken dat wij u het volgende bekendmaken:

 • de categorieën persoonlijke informatie die wij over u verzamelen;
 • de bronnen waaruit de persoonlijke informatie wordt verzameld;
 • de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken;
 • aan wie wij dergelijke informatie bekendmaken;
 • de specifieke persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.

U heeft ook  het recht om te weten welke persoonlijke gegevens worden verkocht of gedeeld en met wie.  In het bijzonder heeft u het recht om twee afzonderlijke lijsten bij ons op te vragen waarin wij het volgende openbaar maken:

 • de categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verkocht of gedeeld en de categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht of gedeeld;
 • de categorieën van persoonlijke informatie die wij over u openbaar hebben gemaakt voor een zakelijk doel en de categorieën van personen aan wie deze voor een zakelijk doel zijn bekendgemaakt.

De hierboven beschreven openbaarmaking zal beperkt zijn tot de persoonlijke informatie die de afgelopen 12 maanden is verzameld of gebruikt.

Als we ons antwoord elektronisch bezorgen, zal de bijgevoegde informatie “draagbaar” zijn, dat wil zeggen geleverd in een gemakkelijk bruikbaar formaat zodat u de informatie ongehinderd naar een andere entiteit kunt verzenden – op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om te verzoeken dat wij al uw persoonlijke gegevens verwijderen, behoudens uitzonderingen die door de wet zijn vastgelegd (zoals, inclusief maar niet beperkt tot, waar de informatie wordt gebruikt om fouten op deze website te identificeren en te herstellen, om beveiligingsproblemen op te sporen incidenten en bescherming tegen frauduleuze of illegale activiteiten, om bepaalde rechten uit te oefenen enz.).

Als er geen wettelijke uitzondering van toepassing is, zullen wij, als gevolg van de uitoefening van uw recht, uw persoonlijke gegevens verwijderen en al onze dienstverleners en alle derde partijen aan wie wij de persoonlijke gegevens hebben verkocht of gedeeld, hiervan op de hoogte stellen – op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. haalbaar is en geen onevenredige inspanningen vergt.

Het recht om onjuiste persoonlijke informatie te corrigeren

U hebt het recht om te verzoeken dat wij eventuele onjuiste persoonlijke informatie die wij over u bewaren, corrigeren, rekening houdend met de aard van de persoonlijke informatie en de doeleinden van de verwerking van de persoonlijke informatie.

Het recht om u af te melden voor de verkoop of het delen van persoonlijke informatie en om het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie te beperken

U heeft het recht om u af te melden voor de verkoop of het delen van uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken dat wij ons gebruik of de openbaarmaking van uw gevoelige persoonlijke gegevens beperken.

Het recht op geen vergelding na opt-out of uitoefening van andere rechten (het recht op non-discriminatie)

Wij zullen u niet discrimineren vanwege het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA. Dit betekent dat we u niet zullen discrimineren, inclusief maar niet beperkt tot het weigeren van goederen of diensten, het aanrekenen van een andere prijs of het aanbieden van een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten alleen maar omdat u uw consumentenprivacyrechten uitoefende.

Als u echter weigert uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken of ons vraagt ​​uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te stoppen met de verkoop, en die persoonlijke gegevens of verkoop noodzakelijk zijn voor ons om u goederen of diensten te leveren, kunnen we die informatie mogelijk niet voltooien. transactie.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, kunnen wij u promoties, kortingen en andere aanbiedingen aanbieden in ruil voor het verzamelen, bewaren of verkopen van uw persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat de aangeboden financiële prikkel redelijkerwijs verband houdt met de waarde van uw persoonlijke gegevens.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u uw verifieerbare verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de gegevens in dit document.

Om op uw verzoek te kunnen reageren, is het noodzakelijk dat we weten wie u bent. Daarom kunt u de bovenstaande rechten alleen uitoefenen door een verifieerbaar verzoek in te dienen dat:

 • voldoende informatie verstrekken waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld, of een bevoegde vertegenwoordiger;
 • Beschrijf uw verzoek met voldoende details zodat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en erop kunnen reageren.

Wij zullen niet op enig verzoek reageren als wij uw identiteit niet kunnen verifiëren en dus niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, daadwerkelijk op u betrekking hebben.

Als u een verifieerbaar consumentenverzoek doet, hoeft u geen account bij ons aan te maken. We zullen alle persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld in verband met de verificatie van uw verzoek uitsluitend gebruiken voor verificatiedoeleinden en zullen de persoonlijke informatie niet verder openbaar maken, niet langer bewaren dan nodig is voor verificatiedoeleinden, of gebruiken voor niet-gerelateerde doeleinden.

Als u niet persoonlijk een verifieerbaar verzoek kunt indienen, kunt u een bij de staatssecretaris van Californië geregistreerde persoon machtigen om namens u op te treden.

Bent u meerderjarig? Dan kunt u namens een minderjarige die onder uw ouderlijk gezag staat een aantoonbaar verzoek doen.

U kunt maximaal 2 verzoeken indienen over een periode van 12 maanden.

Hoe en wanneer wij uw verzoek moeten behandelen

Wij bevestigen binnen 10 dagen de ontvangst van uw verifieerbare verzoek en geven informatie over hoe wij uw verzoek zullen verwerken.

Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst op uw verzoek reageren. Mochten wij meer tijd nodig hebben, dan leggen wij u uit waarom, en hoeveel meer tijd wij nodig hebben. Houd er in dit verband rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren voordat we aan uw verzoek voldoen.

Onze openbaarmaking(en) heeft(en) betrekking op de voorgaande periode van twaalf maanden. Alleen met betrekking tot persoonlijke informatie verzameld op of na 1 januari 2022 heeft u het recht om te verzoeken dat wij informatie openbaar maken na de periode van 12 maanden, en wij zullen deze aan u verstrekken tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning zou vergen. .

Mochten wij uw verzoek afwijzen, dan zullen wij u de redenen achter onze weigering uitleggen.

Wij brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verifieerbare verzoek, tenzij een dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dergelijke gevallen kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen, of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. In beide gevallen zullen we onze keuzes communiceren en de redenen erachter uitleggen.

Informatie voor consumenten uit Virginia

Dit deel van het document integreert met en vormt een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt verstrekt door de beheerder die deze Applicatie beheert en, indien van toepassing, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van dit gedeelte wordt verwezen naar gezamenlijk te omschrijven als “wij”, “ons”, “onze”).

De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle gebruikers (naar gebruikers wordt hieronder eenvoudigweg verwezen als “u”, “uw”, “uw”), die consumenten zijn die woonachtig zijn in het Gemenebest van Virginia, volgens de “  Virginia Consumer Data Protection Act”  (de “VCDPA”), en voor dergelijke consumenten vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit deel van het document wordt de term ‘persoonsgegevens’ gebruikt zoals gedefinieerd in de VCDPA.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

In dit gedeelte vatten we de categorieën persoonsgegevens samen die we hebben verwerkt en de doeleinden ervan. U kunt gedetailleerd over deze activiteiten lezen in het gedeelte getiteld “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” in dit document .

Categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wij hebben de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens.

We zullen geen aanvullende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Om erachter te komen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u de paragrafen ‘Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens’ en ‘De doeleinden van de verwerking’ in dit document lezen.

We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken voor onverwachte doeleinden, of voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de oorspronkelijk bekendgemaakte doeleinden.
U kunt deze toestemming op elk moment vrijelijk geven, weigeren of intrekken met behulp van de contactgegevens in dit document.

Hoe wij de gegevens gebruiken die wij verzamelen: delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij delen of onthullen uw persoonlijke gegevens niet met derden.

Verkoop van uw persoonlijke gegevens

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet. Mochten wij daartoe besluiten, dan zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en u het recht verlenen om u af te melden voor een dergelijke verkoop.

Verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor gerichte reclame. Als wij daartoe besluiten, zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en u het recht verlenen om u af te melden voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame.

Uw privacyrechten onder de Virginia Consumer Data Protection Act en hoe u deze kunt uitoefenen

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen:

 • toegang tot persoonsgegevens: het recht om te weten.  U heeft het recht om ons te verzoeken te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken. U heeft ook recht op toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens.
 • onjuiste persoonsgegevens corrigeren.  U heeft het recht om te verzoeken dat wij eventuele onjuiste persoonsgegevens die wij over u bijhouden, corrigeren, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.  U heeft het recht om ons te verzoeken al uw persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • een kopie van uw persoonlijke gegevens verkrijgen.  Wij zullen uw persoonlijke gegevens verstrekken in een draagbaar en bruikbaar formaat waarmee u gegevens gemakkelijk naar een andere entiteit kunt overdragen, op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.
 • u afmelden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op gerichte reclame , de  verkoop van persoonlijke gegevens of  profilering  ter bevordering van beslissingen die juridische of soortgelijke significante gevolgen voor u hebben.
 • non-discriminatie.  Wij zullen u niet discrimineren vanwege het uitoefenen van uw rechten onder de VCDPA. Dit betekent dat we onder andere geen goederen of diensten zullen weigeren, u een andere prijs in rekening zullen brengen, of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten zullen aanbieden alleen maar omdat u uw consumentenprivacyrechten heeft uitgeoefend. Als u echter weigert uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken of ons vraagt ​​uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te stoppen met de verkoop ervan, en die persoonlijke gegevens of verkoop noodzakelijk zijn voor ons om u goederen of diensten te leveren, kunnen we die gegevens mogelijk niet voltooien. transactie. Voor zover toegestaan ​​door de wet, kunnen wij u een andere prijs, tarief, niveau, kwaliteit of selectie van goederen of diensten aanbieden, inclusief het kosteloos aanbieden van goederen of diensten, als u gebruik heeft gemaakt van uw recht om u af te melden, of ons aanbod heeft betrekking op uw vrijwillige deelname aan een bonafide loyaliteitsprogramma, beloningen, premiumfuncties, kortingen of clubkaartprogramma.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u uw verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit document.

Om op uw verzoek te kunnen reageren, moeten we weten wie u bent.

Wij zullen niet op enig verzoek reageren als wij er niet in slagen uw identiteit met behulp van commercieel redelijke inspanningen te verifiëren en daarom te bevestigen dat de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, daadwerkelijk op u betrekking hebben. In dergelijke gevallen kunnen wij u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is om u en uw verzoek te authenticeren.

Voor het indienen van een consumentenverzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken. Het kan echter zijn dat u uw bestaande account moet gebruiken. Wij zullen alle persoonlijke gegevens die wij in verband met uw verzoek van u hebben verzameld uitsluitend gebruiken voor authenticatiedoeleinden, zonder de persoonlijke gegevens verder openbaar te maken, deze langer te bewaren dan nodig is voor authenticatiedoeleinden of deze voor niet-gerelateerde doeleinden te gebruiken.

Als u meerderjarig bent, kunt u een verzoek indienen namens een minderjarige die onder uw ouderlijk gezag staat.

Hoe en wanneer wij uw verzoek moeten behandelen

Wij zullen zonder onnodige vertraging op uw verzoek reageren, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst ervan. Mochten wij meer tijd nodig hebben, dan leggen wij u uit waarom, en hoeveel meer tijd wij nodig hebben. Houd er in dit verband rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren voordat we aan uw verzoek voldoen.

Mochten wij uw verzoek afwijzen, dan zullen wij u zonder onnodige vertraging, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek, de redenen achter onze weigering uitleggen. Het is uw recht om tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan door een verzoek bij ons in te dienen via de gegevens in dit document. Binnen 60 dagen na ontvangst van het beroep zullen wij u schriftelijk informeren over de al dan niet ondernomen actie naar aanleiding van het beroep, inclusief een schriftelijke toelichting op de redenen voor de beslissingen. Als het beroep wordt afgewezen, kunt u  contact opnemen met de procureur-generaal om een ​​klacht in te dienen .

Voor het reageren op uw verzoek brengen wij geen kosten in rekening, voor maximaal twee verzoeken per jaar. Als uw verzoek kennelijk ongegrond, buitensporig of repetitief is, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. In beide gevallen zullen we onze keuzes communiceren en de redenen erachter uitleggen.

Informatie voor Colorado-consumenten

Dit deel van het document integreert met en vormt een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt verstrekt door de beheerder die deze website beheert en, indien van toepassing, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van dit gedeelte waarnaar wordt verwezen gezamenlijk te omschrijven als “wij”, “ons”, “onze”).

De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle gebruikers (naar gebruikers wordt hieronder eenvoudigweg verwezen als “u”, “uw”, “uw”), die consumenten zijn die in de staat Colorado wonen, in overeenstemming met de “Colorado Privacy Act” (de “CPA”), en voor dergelijke consumenten vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit deel van het document wordt de term ‘persoonsgegevens’ gebruikt zoals gedefinieerd in de CPA.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

In dit gedeelte vatten we de categorieën persoonsgegevens samen die we hebben verwerkt en de doeleinden ervan. U kunt gedetailleerd over deze activiteiten lezen in het gedeelte getiteld “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” in dit document .

Categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wij hebben de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens.

We zullen geen aanvullende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Om erachter te komen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u de paragrafen ‘Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens’ en ‘De doeleinden van de verwerking’ in dit document lezen.

We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken voor onverwachte doeleinden, of voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de oorspronkelijk bekendgemaakte doeleinden.
U kunt deze toestemming op elk moment vrijelijk geven, weigeren of intrekken met behulp van de contactgegevens in dit document.

Hoe wij de gegevens gebruiken die wij verzamelen: delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij delen of onthullen uw persoonlijke gegevens niet met derden.
Voor onze doeleinden betekent het woord “derde partij” “een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of lichaam anders dan de consument, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of een dochteronderneming van de verwerker of de verwerkingsverantwoordelijke” zoals gedefinieerd door de VCDPA.

Voor onze doeleinden betekent het woord “derde partij” “een persoon, overheidsinstantie, agentschap of lichaam anders dan een consument, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of gelieerde onderneming van de verwerker of de verwerkingsverantwoordelijke.” zoals gedefinieerd door de CPA.

Verkoop van uw persoonlijke gegevens

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet. Mochten wij daartoe besluiten, dan zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en u het recht verlenen om u af te melden voor een dergelijke verkoop.

Voor onze doeleinden betekent het woord ‘verkoop’, ‘verkopen’ of ‘verkocht’ ‘de uitwisseling van persoonsgegevens tegen geldelijke of andere waardevolle tegenprestatie door een verwerkingsverantwoordelijke aan een derde partij’ zoals gedefinieerd door de CPA.

Houd er rekening mee dat volgens de CPA de openbaarmaking van persoonsgegevens aan een verwerker die persoonsgegevens namens een verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, geen verkoop vormt.

Verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor gerichte reclame. Als wij daartoe besluiten, zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en u het recht verlenen om u af te melden voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame.

Voor onze doeleinden betekent het woord “gerichte reclame” “het tonen aan een consument van een advertentie die is geselecteerd op basis van persoonlijke gegevens die in de loop van de tijd zijn verkregen of afgeleid uit de activiteiten van de consument op niet-gelieerde websites, applicaties of online diensten om de voorkeuren of interesses van de consument te voorspellen” zoals gedefinieerd door de CPA.

Uw privacyrechten onder de Colorado Privacy Act en hoe u deze kunt uitoefenen

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen:

 • u afmelden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op gerichte reclame, de verkoop van persoonlijke gegevens of profilering ter bevordering van beslissingen die juridische of soortgelijke significante gevolgen voor u hebben.
 • toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. U heeft het recht om ons te verzoeken te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken. U heeft ook recht op toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens.
 • onjuiste persoonsgegevens corrigeren. U heeft het recht om te verzoeken dat wij eventuele onjuiste persoonsgegevens die wij over u bijhouden, corrigeren, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om ons te verzoeken al uw persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • een kopie van uw persoonlijke gegevens verkrijgen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verstrekken in een draagbaar en bruikbaar formaat waarmee u gegevens gemakkelijk naar een andere entiteit kunt overdragen – op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

In ieder geval zullen wij de kosten van een product of dienst niet verhogen of de beschikbaarheid ervan verlagen, uitsluitend gebaseerd op de uitoefening van uw rechten en niet gerelateerd aan de haalbaarheid of de waarde van een dienst. Voor zover toegestaan ​​door de wet, kunnen we u echter een andere prijs, tarief, niveau, kwaliteit of selectie van goederen of diensten aanbieden, inclusief het kosteloos aanbieden van goederen of diensten, als ons aanbod verband houdt met uw vrijwillige deelname in een bonafide loyaliteit, beloningen, premiumfuncties, kortingen of clubkaartprogramma.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u uw verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit document.

Om op uw verzoek te kunnen reageren, moeten we weten wie u bent en welk recht u wilt uitoefenen.

Wij zullen niet reageren op enig verzoek als wij er niet in slagen uw identiteit met behulp van commercieel redelijke inspanningen te verifiëren en daarom te bevestigen dat de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, daadwerkelijk op u betrekking hebben. In dergelijke gevallen kunnen wij u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is om u en uw verzoek te authenticeren.

Voor het indienen van een consumentenverzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken. Het kan echter zijn dat u uw bestaande account moet gebruiken. Wij zullen alle persoonlijke gegevens die wij in verband met uw verzoek van u hebben verzameld uitsluitend gebruiken voor authenticatiedoeleinden, zonder de persoonlijke gegevens verder openbaar te maken, deze langer te bewaren dan nodig is voor authenticatiedoeleinden of deze voor niet-gerelateerde doeleinden te gebruiken.

Als u meerderjarig bent, kunt u een verzoek indienen namens een kind dat onder uw ouderlijk gezag staat.

Hoe en wanneer wij uw verzoek moeten behandelen

Wij zullen zonder onnodige vertraging op uw verzoek reageren, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst ervan. Mochten wij meer tijd nodig hebben, dan leggen wij u uit waarom, en hoeveel meer tijd wij nodig hebben. Houd er in dit verband rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren voordat we aan uw verzoek voldoen.

Mochten wij uw verzoek afwijzen, dan zullen wij u zonder onnodige vertraging, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek, de redenen achter onze weigering uitleggen. Het is uw recht om tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan door een verzoek bij ons in te dienen via de gegevens in dit document. Binnen 45 dagen na ontvangst van het beroep zullen wij u schriftelijk informeren over de al dan niet ondernomen actie naar aanleiding van het beroep, inclusief een schriftelijke toelichting op de redenen voor de beslissingen. Als het beroep wordt afgewezen, kunt u contact opnemen met de procureur-generaal om een ​​klacht in te dienen.

Voor het reageren op uw verzoek brengen wij geen kosten in rekening, voor maximaal twee verzoeken per jaar.

Informatie voor consumenten in Connecticut

Dit deel van het document integreert met en vormt een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt verstrekt door de beheerder die deze website beheert en, indien van toepassing, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van dit gedeelte waarnaar wordt verwezen gezamenlijk te omschrijven als “wij”, “ons”, “onze”).

De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle gebruikers (hierna worden gebruikers eenvoudigweg “u”, “uw”, “uw” genoemd), die consumenten zijn die in de staat Connecticut wonen, volgens “An Act Concerning Personal Data Privacy en online monitoring” (ook bekend als “The Connecticut Data Privacy Act” of de “CTDPA”), en voor dergelijke consumenten vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit deel van het document wordt de term ‘persoonsgegevens’ gebruikt zoals gedefinieerd in de CTDPA.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

In dit gedeelte vatten we de categorieën persoonsgegevens samen die we hebben verwerkt en de doeleinden ervan. U kunt gedetailleerd over deze activiteiten lezen in het gedeelte getiteld “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” in dit document .

Categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wij hebben de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens.

We zullen geen aanvullende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Om erachter te komen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u de paragrafen ‘Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens’ en ‘De doeleinden van de verwerking’ in dit document lezen.

We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken voor onverwachte doeleinden, of voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de oorspronkelijk bekendgemaakte doeleinden.
U kunt deze toestemming op elk moment vrijelijk geven, weigeren of intrekken met behulp van de contactgegevens in dit document.

Hoe wij de gegevens gebruiken die wij verzamelen: delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij delen of onthullen uw persoonlijke gegevens niet met derden.

Voor onze doeleinden betekent het woord “derde partij” “een persoon, overheidsinstantie, agentschap of lichaam anders dan een consument, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of gelieerde onderneming van de verwerker of de verwerkingsverantwoordelijke.” zoals gedefinieerd door de CTDPA.

Verkoop van uw persoonlijke gegevens

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet. Mochten wij daartoe besluiten, dan zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en u het recht verlenen om u af te melden voor een dergelijke verkoop.

Voor onze doeleinden betekent het woord ‘verkoop’, ‘verkopen’ of ‘verkocht’ ‘de uitwisseling van persoonsgegevens tegen geldelijke of andere waardevolle tegenprestatie door een verwerkingsverantwoordelijke aan een derde partij’ zoals gedefinieerd door de CTDPA.

Houd er rekening mee dat volgens de CTDPA de openbaarmaking van persoonsgegevens aan een verwerker die persoonsgegevens namens een verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, geen verkoop vormt.

Verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor gerichte reclame. Als wij daartoe besluiten, zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en u het recht verlenen om u af te melden voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame.

Voor onze doeleinden betekent het woord “gerichte reclame” “het tonen aan een consument van een advertentie die is geselecteerd op basis van persoonlijke gegevens die in de loop van de tijd zijn verkregen of afgeleid uit de activiteiten van de consument op niet-gelieerde websites, applicaties of online diensten om de voorkeuren of interesses van de consument te voorspellen” zoals gedefinieerd door CTDPA.

Uw privacyrechten onder de Connecticut Data Privacy Act en hoe u deze kunt uitoefenen

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen:

 • toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. U heeft het recht om ons te verzoeken te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken. U heeft ook recht op toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens.
 • onjuiste persoonsgegevens corrigeren. U heeft het recht om te verzoeken dat wij eventuele onjuiste persoonsgegevens die wij over u bijhouden, corrigeren, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om ons te verzoeken al uw persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • een kopie van uw persoonlijke gegevens verkrijgen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verstrekken in een draagbaar en bruikbaar formaat waarmee u gegevens gemakkelijk naar een andere entiteit kunt overdragen – op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.
 • u afmelden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op gerichte reclame, de verkoop van persoonlijke gegevens of profilering ter bevordering van beslissingen die juridische of soortgelijke significante gevolgen voor u hebben.

In ieder geval zullen wij de kosten van een product of dienst niet verhogen of de beschikbaarheid ervan verlagen, uitsluitend gebaseerd op de uitoefening van uw rechten en niet gerelateerd aan de haalbaarheid of de waarde van een dienst. Voor zover toegestaan ​​door de wet, kunnen we u echter een andere prijs, tarief, niveau, kwaliteit of selectie van goederen of diensten aanbieden, inclusief het kosteloos aanbieden van goederen of diensten, als ons aanbod verband houdt met uw vrijwillige deelname in een bonafide loyaliteit, beloningen, premiumfuncties, kortingen of clubkaartprogramma.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u uw verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit document.

Om op uw verzoek te kunnen reageren, moeten we weten wie u bent en welk recht u wilt uitoefenen.

Wij zullen niet reageren op enig verzoek als wij er niet in slagen uw identiteit met behulp van commercieel redelijke inspanningen te verifiëren en daarom te bevestigen dat de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, daadwerkelijk op u betrekking hebben. In dergelijke gevallen kunnen wij u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is om u en uw verzoek te authenticeren.

Voor het indienen van een consumentenverzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken. Het kan echter zijn dat u uw bestaande account moet gebruiken. Wij zullen alle persoonlijke gegevens die wij in verband met uw verzoek van u hebben verzameld uitsluitend gebruiken voor authenticatiedoeleinden, zonder de persoonlijke gegevens verder openbaar te maken, deze langer te bewaren dan nodig is voor authenticatiedoeleinden of deze voor niet-gerelateerde doeleinden te gebruiken.

Als u meerderjarig bent, kunt u een verzoek indienen namens een kind dat onder uw ouderlijk gezag staat.

Hoe en wanneer wij uw verzoek moeten behandelen

Wij zullen zonder onnodige vertraging op uw verzoek reageren, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst ervan. Mochten wij meer tijd nodig hebben, dan leggen wij u uit waarom, en hoeveel meer tijd wij nodig hebben. Houd er in dit verband rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren voordat we aan uw verzoek voldoen.

Mochten wij uw verzoek afwijzen, dan zullen wij u zonder onnodige vertraging, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek, de redenen achter onze weigering uitleggen. Het is uw recht om tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan door een verzoek bij ons in te dienen via de gegevens in dit document. Binnen 45 dagen na ontvangst van het beroep zullen wij u schriftelijk informeren over de al dan niet ondernomen actie naar aanleiding van het beroep, inclusief een schriftelijke toelichting op de redenen voor de beslissingen. Als het beroep wordt afgewezen, kunt u contact opnemen met de procureur-generaal om een ​​klacht in te dienen.

Voor het reageren op uw verzoek brengen wij geen kosten in rekening, maximaal één verzoek per jaar.

Informatie voor consumenten in Utah

Dit deel van het document integreert met en vormt een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt verstrekt door de beheerder die deze website beheert en, indien van toepassing, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van dit gedeelte waarnaar wordt verwezen gezamenlijk te omschrijven als “wij”, “ons”, “onze”).

De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle Gebruikers (hierna worden gebruikers eenvoudigweg “u”, “uw”, “uw” genoemd), die consumenten zijn die in de staat Utah wonen, in overeenstemming met de “Consumer Privacy Act” (de “UCPA”), en voor dergelijke consumenten vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit deel van het document wordt de term ‘persoonsgegevens’ gebruikt zoals gedefinieerd in de UCPA.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

In dit gedeelte vatten we de categorieën persoonsgegevens samen die we hebben verwerkt en de doeleinden ervan. U kunt gedetailleerd over deze activiteiten lezen in het gedeelte getiteld “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” in dit document .

Categorieën persoonlijke gegevens die we verzamelen

Wij hebben de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld:

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens.

We zullen geen aanvullende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Om erachter te komen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u de paragrafen ‘Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens’ en ‘De doeleinden van de verwerking’ in dit document lezen.

Hoe wij de gegevens gebruiken die wij verzamelen: delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij delen of onthullen uw persoonlijke gegevens niet met derden.

Voor onze doeleinden betekent het woord “derde partij” “een andere persoon dan: de consument, verwerkingsverantwoordelijke of verwerker; of een dochteronderneming of contractant van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker” zoals gedefinieerd door de UCPA.

Verkoop van uw persoonlijke gegevens

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet. Mochten wij daartoe besluiten, dan zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en u het recht verlenen om u af te melden voor een dergelijke verkoop.

Voor onze doeleinden betekent het woord ‘verkoop’, ‘verkopen’ of ‘verkocht’ ‘de uitwisseling van persoonsgegevens tegen geldelijke of andere waardevolle tegenprestatie door een verwerkingsverantwoordelijke aan een derde partij’ zoals gedefinieerd door de UCPA.

Houd er rekening mee dat volgens de UCPA de openbaarmaking van persoonsgegevens aan een verwerker die persoonsgegevens verwerkt namens een verwerkingsverantwoordelijke geen verkoop inhoudt.

Verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor gerichte reclame. Als wij daartoe besluiten, zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en u het recht verlenen om u af te melden voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame.

Voor onze doeleinden betekent het woord “gerichte reclame” “het tonen aan een consument van een advertentie die is geselecteerd op basis van persoonlijke gegevens die in de loop van de tijd zijn verkregen of afgeleid uit de activiteiten van de consument op niet-gelieerde websites, applicaties of online diensten om de voorkeuren of interesses van de consument te voorspellen” zoals gedefinieerd door UCPA.

Uw privacyrechten onder de Utah Consumer Privacy Act en hoe u deze kunt uitoefenen

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen:

 • toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. U heeft het recht om ons te verzoeken te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken. U heeft ook recht op toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens.
 • verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om ons te verzoeken al uw persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • een kopie van uw persoonlijke gegevens verkrijgen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verstrekken in een draagbaar en bruikbaar formaat waarmee u gegevens gemakkelijk naar een andere entiteit kunt overdragen – op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.
 • u afmelden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op gerichte reclame of de verkoop van persoonlijke gegevens.

In ieder geval zullen wij de kosten van een product of dienst niet verhogen of de beschikbaarheid ervan verlagen, uitsluitend gebaseerd op de uitoefening van uw rechten en niet gerelateerd aan de haalbaarheid of de waarde van een dienst. Voor zover toegestaan ​​door de wet, kunnen we u echter een andere prijs, tarief, niveau, kwaliteit of selectie van goederen of diensten aanbieden, inclusief het kosteloos aanbieden van goederen of diensten, als ons aanbod verband houdt met uw vrijwillige deelname in een bonafide loyaliteit, beloningen, premiumfuncties, kortingen of clubkaartprogramma.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u uw verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit document.

Om op uw verzoek te kunnen reageren, moeten we weten wie u bent en welk recht u wilt uitoefenen.

Wij zullen niet reageren op enig verzoek als wij er niet in slagen uw identiteit met behulp van commercieel redelijke inspanningen te verifiëren en daarom te bevestigen dat de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, daadwerkelijk op u betrekking hebben. In dergelijke gevallen kunnen wij u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is om u en uw verzoek te authenticeren.

Als u meerderjarig bent, kunt u een verzoek indienen namens een kind dat onder uw ouderlijk gezag staat.

Hoe en wanneer wij uw verzoek moeten behandelen

Wij zullen zonder onnodige vertraging op uw verzoek reageren, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst ervan. Mochten wij meer tijd nodig hebben, dan leggen wij u uit waarom, en hoeveel meer tijd wij nodig hebben. Houd er in dit verband rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren voordat we aan uw verzoek voldoen.

Mochten wij uw verzoek afwijzen, dan zullen wij u zonder onnodige vertraging, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek, de redenen achter onze weigering uitleggen.

Voor het reageren op uw verzoek brengen wij geen kosten in rekening, maximaal één verzoek per jaar.

0
  0
  Uw winkelwagentje
  Your cart is emptyReturn to Shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
    Products you might like
    Products you might like
    Scroll naar boven